Author name: denesevi76

Ünnep – egyedül

Egyre többen töltik egyedül az Ünnepeket. Talán mert még mindig nem találták meg a társukat, talán mert a gyász magányába zárva élnek, vagy mert a társuktól elválva töltik azt. Vannak, akik gyermekeiket egyedül nevelve gyűlnek a fa köré. Hogyan élhetjük meg az Ünnepeket egyedül is Ünnepként?

Elfogadtam, mégis belehaltam

Az elfogadás fogalmával, jelentésével és megértésével a mai napig vannak nehézségek. A kivitelezésével így hát még inkább. Ha talán megfordítjuk, és először „csináljuk”, éljük, akkor érteni, érezni is fogjuk. Tehát akkor mi is az elfogadás? S mit is kell csinálni, hogy ne haljunk bele?

Tiszta szívvel

Szeretet, megbocsátás – egyre többet hallani és olvasni őket. De mit is jelentenek ezek a hangzatos szavak?

Szeretet = valaki vagy valami iránt ragaszkodásban, gyengédségben, önzetlen jóakaratban megnyilvánuló érzelem (wikipedia)

Megéri stresszelni?!

Nem­rég igen meg­bán­tód­tam vala­min… Dúltam-fúltam, bosszan­kod­tam. És ami­kor, úgy fél óra eltel­té­vel kez­dett alább­hagyni kez­deti for­ron­gá­som, eszembe jutott a mon­dás: „Ide­ges­kedni annyi, mint bün­tetni magun­kat mások hülye­sége miatt. „Mi is a stressz? Mi is az idegeskedés?

Konfliktuskezelés a családban

Bosszankodsz, mert elöl maradt egy pár koszos zokni? Idegesít a szomszéd gyerekek zajongása? Nyomaszt a határidős munka? Rossz kedve volt ma a főnöködnek és ez a Te hangulatodra is rányomta a bélyegét? Úgy érzed, párod nem ért meg? Olvasd el írásunkat.

Éld az életed!

Olyan sok minden történik velünk nap, mint nap. De vajon elgondolkozunk a velünk történő események üzenetén, jelentőségén? Vagy csak akkor állunk meg, amikor valami meghökkentő, sokkoló, szomorú történik?

A horoszkópod üzenete

A Horo­szkó­pod üze­nete: Nevelj sike­res szülő­ként bol­dog gyermeket! Min­den ember külön kis Uni­ver­zum, mely­nek részeit képe­zik a gene­ti­kai örök­sé­günk, a csa­lád­rend­sze­rünk­ből érkező tra­dí­ci­ó­ink, a csa­ládi körül­mé­nye­ink és a vál­lalt sze­mé­lyes életfeladatunk.

A szeretet öt nyelven beszél

Mi is a sze­re­tet? Kinek mit jelent? Szó vagy tett? Szó és tett? Egy cso­kor virág vagy egy ked­ves szó? Oda­adás? A válasz­tás lehető­sége? Sza­bad aka­rat? Önkén­tes szol­gá­lat? Önzetlenség? Talán elő­for­dult már min­den­ki­vel, hogy a sze­re­tett sze­mély szá­mára gon­do­san kivá­lasz­tott, elő­ké­szí­tett aján­dék nem nyerte el tel­jes mér­ték­ben a meg­aján­dé­ko­zott tet­szé­sét.

Édesanyám emlékére és most születendő fiam emlékére

Nehéz, fel­ka­varó pil­la­na­tok ezek most nekem. Édes­anyám fia­ta­lon meg­halt, és a napok­ban most én adok éle­tet máso­dik gyer­me­kem­nek. Anya leszek ismét. Édes­anya. Az élet leg­na­gyobb felelős­sége. Sze­ret­ném, ha majd egy­szer hoz­zám búj­ná­nak őszülő gyer­me­keim, és azt sut­tog­nák a fülembe: köszö­nöm, édesanyám. (2010. május)

Scroll to Top