A horoszkópod üzenete

A Horo­szkó­pod üze­nete: Nevelj sike­res szülő­ként bol­dog gyermeket! Min­den ember külön kis Uni­ver­zum, mely­nek részeit képe­zik a gene­ti­kai örök­sé­günk, a csa­lád­rend­sze­rünk­ből érkező tra­dí­ci­ó­ink, a csa­ládi körül­mé­nye­ink és a vál­lalt sze­mé­lyes életfeladatunk.

Miért visel­ke­dik az egyik gye­rek „nor­má­li­san” és a másik miért nem? Melyik szülőtől mit örö­köl­tek, ki kivel jön ki jól és miből tevőd­nek össze a konf­lik­tu­sok? Hogyan áll össze ez a mozaik? Ebben nyújt nagy segít­sé­get a modern aszt­ro­ló­gia, mert fele­le­tet ad arra, hogy a csa­lá­dod tag­jai milyen sze­mé­lyi­ség­tí­pu­sok, milyen alka­túak, a Férfi, vagy a Női elv áll köze­lebb a sze­mé­lyi­sé­gük­höz, hogy mire irá­nyul az aka­ra­tuk, mi az élet­fel­adat… és még sorolhatnám!

Mind­egyik bolygó a horo­szkó­punk­ban egy-egy énál­la­po­tot jelöl, meg­ha­tá­ro­zott kér­dés­kört feszeget:

Nap: Ismerd meg Önma­ga­dat – köz­hely, de az alap­ját képezi a neve­lés­nek. Hogyan ért­het­néd meg egy másik sze­mé­lyi­ség műkö­dési mecha­niz­mu­sait, ha még önma­ga­dat sem isme­red tökéletesen?

Hold: Ismerd fel, majd dol­gozz a sebeid begyó­gyí­tá­sán. Még ha a leg­har­mo­ni­ku­sabb, leg­i­dil­libb is volt a gyer­mek­ko­rod, akkor is hor­do­zol sebe­ket édesanyád-édesapád révén, melyek gátol­hat­nak abban, hogy a leg­meg­fe­lelőb­ben neveld a saját gyermekedet.

Mer­kúr: Min­dig igye­kezz pon­to­san kom­mu­ni­kálni! Tudsz-e egy­ér­telm? és pon­tos kér­dé­se­ket és kéré­se­ket meg­fo­gal­mazni? Képes vagy sza­vak­ból épí­teni biz­ton­sá­gos védő­há­lót a gyer­mek­nek, Te magad eldön­töt­ted, mit sza­bad és mit nem a gyereknek?

Vénusz: Töre­kedj az egy­sé­ges neve­lési elvekre és sze­ress! Párod­dal jus­sa­tok egyez­ségre a fő gyer­mek­ne­ve­lési csa­pás­irá­nyok kérdésében!

Mars: Tanuld meg helye­sen kezelni a konf­lik­tu­so­kat nem­csak a gyer­me­ked­del, hanem a nagy­csa­lád­ban és a mun­ka­he­lye­den is!

Jupi­ter: Ismerd fel az Áldásaidat!

Sza­tur­nusz: Sze­resd meg a nehéz­sé­ge­i­det, fesze­gesd a hatá­ra­i­dat, hogy pél­dát tudj mutatni a gyermeknek!

Urá­nusz: Vál­lald fel a külön­le­ges meg­lá­tá­sa­i­dat és sza­ba­don nyil­vá­níts véle­ményt! Gyer­me­ked min­den élet­ko­rá­ban hálás lesz ezért a példáért!

Nep­tu­nusz: Köz­ve­títsd azt a meggyőző­dést, hogy min­den ember bol­dog­ságra született!

Plútó: Fogadd el az elmú­lás és szü­le­tés misz­té­ri­u­mát, tudj sza­ba­don és sze­re­tet­tel beszélni e témák­ról gyermekeddel!

Ha sike­re­sen tel­je­sí­ted a boly­gók üze­ne­teit, melyek iga­zán a sze­mé­lyes horo­szkóp elké­szí­tése révén tud­nak kitel­je­sedni ben­ned, akkor a Bol­dog­ság is utat nyer. A modern aszt­ro­ló­gia segít­sé­get nyújt­hat még az írás, olva­sás, és ezek nehéz­sé­ge­i­nek (dys­le­xia, dys­grá­fia), az örök­lött és szer­zett beteg­sé­gek fel­is­me­ré­sé­ben, elfo­ga­dá­sá­ban és keze­lé­sé­ben is.

Romhányi Andrea

Asztrológus, Természetgyógyász

+36 30 863 13 38
Scroll to Top