Írásaink

Éld az életed!

Olyan sok minden történik velünk nap, mint nap. De vajon elgondolkozunk a velünk történő események üzenetén, jelentőségén? Vagy csak akkor állunk meg, amikor valami meghökkentő, sokkoló, szomorú történik?

Bővebben...

A Horoszkópod üzenete

A Horo­szkó­pod üze­nete: Nevelj sike­res szülő­ként bol­dog gyermeket! Min­den ember külön kis Uni­ver­zum, mely­nek részeit képe­zik a gene­ti­kai örök­sé­günk, a csa­lád­rend­sze­rünk­ből érkező tra­dí­ci­ó­ink, a csa­ládi körül­mé­nye­ink és a vál­lalt sze­mé­lyes életfeladatunk.

Bővebben...

A szeretet öt nyelven beszél

Mi is a sze­re­tet? Kinek mit jelent? Szó vagy tett? Szó és tett? Egy cso­kor virág vagy egy ked­ves szó? Oda­adás? A válasz­tás lehető­sége? Sza­bad aka­rat? Önkén­tes szol­gá­lat? Önzetlenség? Talán elő­for­dult már min­den­ki­vel, hogy a sze­re­tett sze­mély szá­mára gon­do­san kivá­lasz­tott, elő­ké­szí­tett aján­dék nem nyerte el tel­jes mér­ték­ben a meg­aján­dé­ko­zott tet­szé­sét.

Bővebben...

Édesanyám emlékére és most születendő fiam emlékére

Nehéz, fel­ka­varó pil­la­na­tok ezek most nekem. Édes­anyám fia­ta­lon meg­halt, és a napok­ban most én adok éle­tet máso­dik gyer­me­kem­nek. Anya leszek ismét. Édes­anya. Az élet leg­na­gyobb felelős­sége. Sze­ret­ném, ha majd egy­szer hoz­zám búj­ná­nak őszülő gyer­me­keim, és azt sut­tog­nák a fülembe: köszö­nöm, édesanyám. (2010. május)

Bővebben...

Keresés az oldalunkon

Alory facebook